افتخارات و جوایز

« The First Simorgh Animation Festival »

« Animation Award at the See Me Film Festival »

اينجا هر كدي را که ميخواهيد مخفي شود را قرار دهيد
اينجا هر كدي را که ميخواهيد مخفي شود را قرار دهيد